Reikalavimai ir funkcijos 

 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 m. darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei su juo susijusių kitų teisės aktų nuostatas bei reikalavimus; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, valstybės įstaigų veiklą, turto valdymą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
1.4. turėti vadybos pagrindus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas ir prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja Skyriui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už Skyriaus veiklą bei pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
2.2. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pavaldinių veiklą, skiria jiems užduotis, planuoja Lietuvos darbo biržos viešuosius pirkimus bei juos organizuoja;
2.3. užtikrina ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavedimų vykdymą ir Skyriaus veiklos teisėtumą;
2.4. teikia Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.4.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.4.2. Skyriaus struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.4.3. Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo;
2.4.4. komisijų ir darbo grupių viešiesiems pirkimams vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.5. teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui dėl Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.6. rengia dokumentų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, projektus ir, suderinęs nustatyta tvarka, teikia juos tvirtinimui;
2.7. planuoja viešuosius pirkimus kitiems metams;
2.8. sudaro metinį viešųjų pirkimų planą;
2.9. analizuoja ir vertina Lietuvos darbo biržos pirkimų sistemą, rengia pasiūlymus, kaip ją tobulinti, teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, valdymo sistemos ir organizavimo;
2.10. atlieka kiekybinę ir kokybinę pirkimų analizę, teikia pasiūlymus dėl racionalaus resursų valdymo bei panaudojimo;
2.11. teikia pasiūlymus viešųjų pirkimų komisijoms dėl viešųjų pirkimų būdo ir procedūrų parinkimo konkrečiam pirkimui, rengia ir vertina parengtų dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu ir atlikimu, projektus;
2.12. organizuoja ir dalyvauja vykdant viešųjų pirkimų procedūras viešųjų pirkimų komisijų sudėtyje;
2.13. organizuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymų dėl viešųjų pirkimų komisijų sudėties, techninių specifikacijų ir pirkimo dokumentų patvirtinimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais projektų parengimą ir jų derinimą su Teisės skyriumi;
2.14. vertina ir teikia pasiūlymus dėl numatomų pasirašyti su tiekėjais, parinktais viešųjų pirkimų procedūrų metu, sutarčių projektų, juos vizuoja prieš pateikiant pasirašyti;
2.15. tikrina ir vizuoja skyriaus darbuotojų parengtus viešųjų pirkimų dokumentus;
2.16. kontroliuoja, kad nustatyta tvarka būtų parengti ir pateikti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimo procedūrų privalomieji dokumentai;
2.17. organizuoja skelbimų, ataskaitų ir kitos skelbiamos informacijos parengimą ir pateikimą;
2.18. nagrinėja skundus ir prašymus viešųjų pirkimų klausimais;
2.19. dalyvauja rengiant Lietuvos darbo biržos kovos su korupcija programas, jų įgyvendinimo priemonių planus ir vykdymo ataskaitas;
2.20. teikia metodinę ir tarnybinę pagalbą Viešųjų pirkimų komisijų nariams, Lietuvos darbo biržos struktūriniams padaliniams ir teritorinėms darbo biržoms viešųjų pirkimų ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.21. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.22. veikia Skyriaus vardu, atstovauja Lietuvos darbo biržai arba teritorinėms darbo biržoms jų pavedimu visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
2.23. rengia oficialių dokumentų projektus, informaciją ir ataskaitas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.24. rengia Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, ir teikia juos tvirtinti Lietuvos darbo biržos direktoriui;
2.25. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
2.26. bendradarbiauja su kitų Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, Viešųjų pirkimų tarnybos ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, tiekėjais, vykdant skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas;
2.27. nustatyta tvarka atsiskaito Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.28. pasirašo siunčiamus ir vidaus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą laiku, ir, Lietuvos darbo biržos direktoriui įgaliojus, kitus dokumentus;
2.29. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriaus pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55