Reikalavimai ir funkcijos 

 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, užimtumo rėmimą, biudžetinių ir viešojo administravimo įstaigų veiklą, Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer programomis;
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir atlieka Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) reikalingų prekių, paslaugų darbų pirkimus, dalyvauja Lietuvos darbo biržoje sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbe, ruošia viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus, atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešųjų pirkimų komisijai, rengia pranešimus tiekėjams, teikia ataskaitas;
 2.2. renka informaciją iš Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) struktūrinių padalinių ir Lietuvos darbo biržos vykdomų Europos Sąjungos fondų iš dalies finansuojamų projektų (toliau – Projektai) administravimo grupių apie planuojamus prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, dalyvauja sudarant metų viešųjų pirkimų planus;
2.3. rengia prekių, paslaugų ar paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių projektus ir derina juos Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka;
2.4.veda viešųjų pirkimų verčių apskaitą, registruoja sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis ir jų pakeitimus;
2.5. renka informaciją apie numatomų pirkimo objektų pirkimo sąlygas, technines charakteristikas, kriterijus – pirkimo objekto vertinimo matus (kainas, kokybę, techninius privalumus, estetines ir funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo terminus ir pan.), parametrus išmatuojamus bei įvertinamus ekspertinių vertinimų metodais (remonto bei aptarnavimo patogumas, modernizavimo galimybės, estetinės charakteristikos ir panašiai);
2.6. vykdo skelbiamos informacijos (apie išankstinių skelbimų apie numatomus pirkimus, skelbimų apie pirkimus, kvietimų į pirkimo procedūras, skelbimų apie sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, ataskaitų, kitos, informacijos apie atliekamus pirkimus) pagal nustatytus privalomuosius reikalavimus, skelbimų standartines formas ir reikalavimus rengimą, įforminimą bei pateikimą ir paskelbimą;
2.7. analizuoja pirkinių pobūdį, tiekimo sąlygas, rengia ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl pirkimo objekto vertinimo kriterijų, jų matų ir parametrų;
2.8. Pagal viešųjų pirkimų įstatymą organizuoja materialinių vertybių pirkimo konkursus, ruošia jų procedūrų dokumentaciją, ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai, susirašinėja su kitomis įstaigomis konkursų organizavimo bei pirkimo klausimais;
2.9. konsultuoja pirkimo iniciatorius pirkimo sąlygų nustatymo ir techninių specifikacijų parengimo klausimais;
2.10. konsultuoja sudarytų viešųjų pirkimų komisijų ir Projektų administravimo grupių narius viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir procedūrų vykdymo klausimais;
2.11. vykdo mažos vertės pirkimų procedūras, dalyvauja Skyriaus vykdomose viešųjų pirkimų procedūrose, dalyvauja Lietuvos darbo biržoje sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbe;
2.12. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos darbo biržos pirkimų sistemos tobulinimo;
2.13. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, projektus;
2.14. teikia pasiūlymus dėl konsultantų arba ekspertų pirkimo dokumentams rengti arba tiekėjų pasiūlymams vertinti;
2.15. konsultuoja ir dalyvauja rengiant pirkimo sutarčių projektus;
2.16. atlieka kiekybinę ir kokybinę pirkimų analizę, teikia pasiūlymus dėl racionalaus resursų valdymo bei panaudojimo;
2.17. rengia įsakymų ir kitų oficialių dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
2.18. vykdant savo funkcijas palaiko ryšius su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis darbo biržomis, Viešųjų pirkimų tarnyba, tiekėjais, kitomis institucijomis ir organizacijomis;
2.19. kompetencijos ribose rengia ir teikia informaciją, ataskaitas;
2.20. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.21. sudaro, tvarko, saugo ir nustatyta tvarka perduoda į Lietuvos darbo biržos archyvą priskirtas dokumentacijos plane bylas;
2.22. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55