Reikalavimai ir funkcijos 

 
KOKYBĖS VADYBOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook;
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. priima į Lietuvos darbo biržą atvykusius asmenis, prašančius suteikti administracines paslaugas, pateikia informaciją, priima administracinį sprendimą ar atlieka kitus administracinius veiksmus įgyvendinant „vieno langelio“ aptarnavimo principą;
2.2. priima atvykusių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;
2.3. konsultuoja ir aptarnauja asmenis telefonu įgyvendinant „vieno langelio“ aptarnavimo principą;
2.4. konsultuoja, informuoja asmenis ieškančių darbo asmenų registracijos teritorinėje darbo biržoje, teikiamų paslaugų, taikomų priemonių ir kitais užimtumo rėmimo politikos klausimais;
2.5. rengia atsakymus į asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;
2.6. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.7. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.8. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.9. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų Skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.10. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.11. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.12. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55