Reikalavimai ir funkcijos 

 
VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti 1 metų darbo patirtį ir finansų apskaitos srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos darbo biržos veiklą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, buhalterinės apskaitos kompiuterine programa.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi vykdyti šias funkcijas:
2.1. vykdo Lietuvos darbo biržos valdomo turto, ūkinio inventoriaus, atsargų, atsiskaitymų, išankstinių apmokėjimų, piniginių lėšų apskaitą, kad būtų:
2.1.1. lėšos naudojamos pagal patvirtintas valstybės biudžeto išlaidų sąmatas;
2.1.3. vadovaujamasi norminiais teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą biudžetinėse įstaigose bei kitais norminiais teisės aktais;
2.1.4. užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą;
2.2. kontroliuoja sutarčių vykdymą ir atsiskaitymus, kad būtų užtikrintas savalaikis įsipareigojimų vykdymas;
2.3. sudaro mokėjimo paraiškas valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS), mokėjimo nurodymus bankui dėl lėšų pervedimo, kad laiku būtų vykdomi atsiskaitymai su prekių ir paslaugų tiekėjais, atskaitingais asmenimis;
2.4. įveda į VBAMS Lietuvos darbo biržos išlaikymo ir vystymo išlaidų poreikio prognozę ir atlieka jos vykdymo kontrolę;
2.5. LDB išlaikymo banko išrašų ir VBAMS paraiškų apmokėjimo formavimas, pagal juos duomenų įvedimas, sutikrinimas su apskaitos registrais ir likučių;
2.6. kontroliuoja, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantis pagal darbo sutartis, laiku ir teisingai atsiskaitytų už komandiruočių išlaidas;
2.7. vykdo Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, komandiruočių apskaitą;
2.8. rengia Lietuvos darbo biržos išankstinių apmokėjimų, gautinų ir mokėtinų sumų metinės inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius, juos sutikrina su apskaitos duomenimis, įregistruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje;
2.9. atlieka kasos darbo organizavimą ir kasos operacijų vykdymą;
2.10. analizuoja ir apibendrina teritorinių darbo biržų pastabas ir pasiūlymus dėl Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (toliau-FVAS) ilgalaikio turto ir atsargų modulių ir teikia Skyriaus vedėjui  pasiūlymus dėl jų tobulinimo ar pakeitimo;
2.11. atlieka finansų kontrolę, pasirašant ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtinant, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų;
2.12. atlieka ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, kurios metu patikrina, ar operacijos, kurias reikia vykdyti, yra patvirtintos įgaliotų darbuotojų, ar jos visos teisingai užregistruotos, t.y. patikrinamas įrašų aritmetinis teisingumas, bendros sumos, sutikrinami apskaitos dokumentai; nustačius neatitikimus ar trūkumus (pateikti netinkami, neteisingai surašyti dokumentai, ištekliai naudojami, nesilaikant teisės aktų nustatytos tvarkos ir pan.) imasi veiksmų jiems pašalinti;
2.13. parengia finansines ir kitas ataskaitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis, kad jose būtų pateikta teisinga ir savalaikė informacija;
2.14. rengia ir teikia pažymas apie darbo užmokestį darbuotojams pagal jų prašymus, kad juose būtų pateikta teisinga informacija;
2.15. rengia ir teikia ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui, kad jose būtų pateikta teisinga informacija;
2.16. atlieka Skyriaus dokumentų valdymo funkcijas: pagal Lietuvos darbo biržos nustatytas taisykles tvarkyti Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, perdavimą į archyvą saugojimui ar naikinimui;
2.17. dalyvauja rengiant priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
2.18. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.19. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms kompetencijai priskirtais klausimais;
2.20. pagal kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su valstybės biudžeto ir kitų lėšų apskaita, sutarčių apmokėjimu bei atsiskaitymu, analizuoja informaciją šiais klausimais ir teikia pastabas bei pasiūlymus skyriaus vedėjui;
2.21. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.22. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55