Reikalavimai ir funkcijos 

 
 
DARBO RINKOS IR UŽIMTUMO RĖMIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO DEPARTAMENTO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PATARĖJAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažiau kaip 1 metus darbo patirtį užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. išmanyti ES reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES fondų paramos panaudojimą ir Projektų įgyvendinimą, ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų administravimą ir finansavimą Lietuvoje, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinką, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo institucijos veiklą, darbo santykių reguliavimą, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei A1 lygiu.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktus ir programas, skirtus ES ir kitų fondų paramai gauti;
1.2. užtikrina kompetencijos ribose ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą;
1.3. nustatyta tvarka atsiskaito už parengtas projektų paraiškas, įgyvendinamus projektus ir jų rezultatus;
1.4. vykdo suinteresuotų asmenų konsultavimą apie ES struktūrinės, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų paramos gavimo galimybes;
1.5. planuoja ES struktūrinės paramos programavimo ir planavimo procesus,
1.6. analizuoja ES fondų paramos pritraukimo galimybes, aprašo problemas ir pagrindžia jas statistiniais duomenimis, jų sprendimo būdus, suformuluoja projektų tikslus, numato uždavinius, veiklas ir įgyvendinimo rodiklius;
1.7. teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės ir kitos ES paramos projektų paraiškų rengimo Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjui;
7.8. rengia nustatyta tvarka projektus paramai iš ES struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų gauti;
1.9. užtikrina Lietuvos darbo biržos dalyvavimą pagal poreikį kitų institucijų rengiamuose ES struktūrinės ir kitos paramos projektuose;
1.10. užtikrina pasibaigusių projektų dokumentų pateikimą tikrinančioms institucijoms;
1.11. rengia medžiagą informaciniams leidiniams jam priskirtos kompetencijos klausimais;
1.12. nustatyta tvarka atsiskaito Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjui už savo veiklą;
1.13. nagrinėja raštus, piliečių ir kitų asmenų skundus ir prašymus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymų projektus;
1.14. saugo, tvarko dokumentacijos plane priskirtus jo kompetencijai dokumentus, sudaro dokumentų bylas ir atiduoda jas archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
1.15. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
1.16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55