Reikalavimai ir funkcijos 

 
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VYKDOMO PROJEKTO „ATRASK SAVE“ VADOVAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles;
1.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius JUI projektų įgyvendinimą, Jaunimo Garantijų Iniciatyvos tvarkos aprašą,  rinkodaros pagrindus, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo taisykles;
1.3. išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldinių veiklą;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.7. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.8. mokėti vieną iš oficialiai Europos Sąjungoje vartojamų kalbų (anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą) C1 lygiu;
1.9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, reikliam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti burti ir motyvuoti komandą ir atskirus jos narius, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti organizacijos viduje, su partneriais ir su kitų organizacijų darbuotojais, dirbti komandoje, gebėti vykdyti ir užtikrinti paskirtų užduočių vykdymą ;;
1.10. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamus projektus.
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. užtikrina Projekto tikslo įgyvendinimą ir nustatytų rodiklių pasiekimą;
2.2. organizuoja, koordinuoja bei vykdo Projekto veiklų įgyvendinimą;
2.3. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Projekto administravimo grupės darbuotojų veiklą, apibendrina veiklos rezultatus ir įtaką Projekto įgyvendinimui, priima sprendimus dėl efektyvesnio Projekto valdymo ir  teikia pasiūlymus vadovui ir susijusiems asmenims, prisideda prie Projekto administravimo grupės darbuotojų motyvacijos didinimo, užtikrina kiekvieno Projekto administravimo grupės darbuotojo veiklų atlikimą pagal funkcijas, sprendžia iškilusius klausimus dėl projekto įgyvendinimo, tikslo vykdymo ir nustatytų rodiklių pasiekimo;
2.4. sudaro Projekto įgyvendinimo detaliuosius struktūrinius ir kalendorinius veiksmų planus, organizuoja jų vykdymą;
2.5. užtikrina, kad vykdant Projektą, lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;
2.6. bendradarbiauja su Projekto partneriais, socialiniais ir darbo rinkos partneriais bei kitomis institucijomis,  siekiant realizuoti Projekto uždavinius. Palaiko ryšius ir atstovauja Projektą derinant atskirų Projekto dalių sprendimus ir kitus klausimus su Lietuvos darbo biržos skyriais, esant reikalui su vadovybe, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM), Europos socialinio fondo agentūra (toliau - ESFA) ir kt.;
2.7. užtikrina, kad visos Projekto veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
2.8. teikia metodinę pagalbą Projekto administravimo grupės darbuotojams, Projekto parteriams, nevyriausybinėms organizacijoms;
2.9.  rengia siunčiamų dokumentų, teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Projekto vykdymo klausimais;
2.10. numato priemones ir jų padarinius, darančius įtaką Projekto eigai, siūlo sprendimus dėl Projekto veiklų įgyvendinimo užtikrinimo, raštu derina juos su Lietuvos darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus Europos Sąjungos paramos valdymo poskyriu bei Finansų ir apskaitos skyriumi, reikalui esant - su Lietuvos darbo biržos vadovybe,  ESFA, SADM ir kt.;
2.11. dalyvauja su Projekto veiklomis susijusių viešųjų pirkimų konkursų vykdymo procedūrose;
2.12. teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų Valdymo komitetui (toliau – Valdymo komitetui) dėl Projekto įgyvendinimo tobulinimo;
2.13. teikia ketvirtines Projekto vykdymo ataskaitas Valdymo komitetui;
2.14. organizuoja Projekto įgyvendinimo stebėseną (faktinių terminų, efektyvumo, resursų panaudojimo, kokybės kontrolę), analizuoja nukrypimus ir numato koreguojančius veiksnius (priemones);
2.15. analizuoja ir nustatyta tvarka koreguoja Projekto procesų eigą;
2.16. rengia, įformina, derina ir vizuoja su Projektu susijusius dokumentus;
2.17. rengia ir teikia nustatyta tvarka Projekto įgyvendinimo tarpines bei galutinę ataskaitas ESFA;
2.18. kartą per mėnesį rengia ir teikia informaciją apie Projekto eigą Užimtumo rėmimo skyriaus Europos Sąjungos paramos valdymo poskyriui bei Finansų ir apskaitos skyriui;
2.19. organizuoja Projekto viešinimo bei informavimo priemones, informacijos apie Projektą sklaidą;
2.20. materialiai atsako už Lietuvos darbo biržos laikinam naudojimui perduotą turtą ir iš Projekto lėšų įsigytą turtą ir tikslingą bei ekonomišką jo panaudojimą;
2.21. pasirašo korespondenciją, siunčiamą ESFA ar Projekto partneriams, (išskyrus atvejus, kai papildomai reikalaujama Lietuvos darbo biržos direktoriaus ar jo įgalioto asmens bei finansininko parašų);
2.22. rengia pašto, kanceliarinių bei kitų paslaugų pirkimo technines specifikacijas ir jas derina su Užimtumo rėmimo ir Viešųjų pirkimų skyriais, ESFA;
2.23. vykdo kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas ir įgaliojimus.
2.24. užtikrina Partnerystės sutarties Nr. Bs-4/1F-69-(6.26), pasirašytos 2015 m. rugsėjo 1 d. su Projekto partneriu Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sąlygų vykdymą;
2.25. Laikinai nesant darbe Projekto koordinatorių vadovo, jo funkcijas vykdo Projekto vadovas.
2.26. baigdamas savo darbo santykius, Projekto veiklų tęstinumo ir perimamumo užtikrinimui:
2.26.1. paskutinę Projekto įgyvendinimo dieną, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011m. liepos 4d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, perduoda Projekto veiklos dokumentus nesibaigus Projektui – Projekto koordinatorių vadovui, pasibaigus Projektui - Lietuvos darbo biržos darbuotojui, vykdančiam archyvaro funkcijas;
2.26.2. parengia Projekto įgyvendinimo mėnesio, tarpines bei galutinę ataskaitas paskutinės darbo dienos duomenimis.
 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55