Reikalavimai ir funkcijos 

 

METODOLOGIJOS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius darbo rinką ir užimtumo rėminą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, prognozes;
1.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu A2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. teikia pasiūlymus metodologijos kūrimo ir tobulinimo planų parengimui;
2.2. įgyvendina metodologijos kūrimo ir tobulinimo planų priemones, susijusiais su paslaugomis darbo ieškantiems asmenims ir jų dalyvavimu aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse bei užimtumo didinimo programose;
2.3. dalyvauja organizuojant metodologijos, susijusios su paslaugomis darbo ieškantiems asmenims ir jų dalyvavimu aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse bei užimtumo didinimo programose, diegimą teritorinėse darbo biržose;
2.4. dalyvauja organizuojant mokymus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.5. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais; 
2.6. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims teikimo gerinimo ir plėtojimo;
2.7. analizuoja geriausią Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtį darbo rinkos paslaugų ir priemonių darbo ieškantiems asmenims srityse bei teikia pasiūlymus dėl jos pritaikymo Lietuvos darbo biržoje;
2.8. rengia medžiagą informaciniams leidiniams jo kompetencijos klausimais;
2.9. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitais Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais ir teritorinėmis darbo biržomis, siekiant įvykdyti Lietuvos darbo biržos funkcijas ir gautus pavedimus;
2.10. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.11. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55