Reikalavimai ir funkcijos 

 
KOKYBĖS VADYBOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį asmenų aptarnavimo srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. priima į Lietuvos darbo biržą atvykusius asmenis, prašančius suteikti administracines paslaugas, pateikia informaciją, priima administracinį sprendimą ar atlieka kitus administracinius veiksmus įgyvendinant „vieno langelio“ aptarnavimo principą;
2.3. priima atvykusių asmenų prašymus ir skundus;
2.4. konsultuoja ir aptarnauja asmenis telefonu įgyvendinant „vieno langelio“ aptarnavimo principą;
2.5. konsultuoja, informuoja asmenis ieškančių darbo asmenų registracijos darbo biržoje, teikiamų paslaugų, taikomų priemonių ir kitais užimtumo rėmimo politikos klausimais;
2.6. bendrauja su asmenimis, laikantis tarnybinės etikos, prireikus užtikrina kitų kompetentingų darbuotojų dalyvavimą aptarnaujant asmenį;
2.7. laikosi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų įstatymo viršenybės, objektyvumo, nešališkumo, proporcionalumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir tarnybinio bendradarbiavimo principų;
2.8. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.10. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.11. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų Skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;

 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55