Reikalavimai ir funkcijos 

 
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą  išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, užimtumo politikos sritis;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo teritorinėse darbo biržose stebėseną pagal atskiras priemones;
2.2. vykdo darbo rinkos  priemonių įgyvendinimo teritorinėse darbo biržose stebėseną;
2.3. vykdo profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo teritorinėse darbo biržose stebėseną;
2.4. viešina LDB interneto svetainėje formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo teikėjų pateiktą informaciją apie siūlomas profesinio mokymo programas;
2.5. vertina neįgaliųjų integracijos stebėsenos rezultatus ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui;
2.6. vertina organizuojamų priemonių efektyvumą ir teikia išvadas bei pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų tobulinimo;
2.7. užtikrina savalaikį ataskaitų, informacijų, apžvalgų parengimą ir jų pateikimą Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją;
2.8. rengia Darbo biržos dokumentų projektus, pranešimus ir pristatymus savo kompetencijos klausimais;
2.9. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.10. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.11. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su  teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų specialistais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.12. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.13. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55