Reikalavimai ir funkcijos 

 
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą  išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, užimtumo politikos sritis;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir koordinuoja teritorinėse darbo biržose vykdomų darbo rinkos priemonių įgyvendinimą;
2.2. organizuoja ir koordinuoja darbo grupėse veiklas ir priemones, skirtas darbo motyvacijai ir darbo paieškos gebėjimams stiprinti;
2.3. organizuoja ir koordinuoja paslaugų teikimą skatinant darbo ieškančių asmenų verslumą; 
2.4. organizuoja ir koordinuoja seminarų ir renginių, bendradarbiaujant su Valstybinio socialinio fondo valdyba, Valstybine mokesčių inspekcija kitomis organizacijomis įgyvendinimą teritorinėse darbo biržose;
2.5. organizuoja ir koordinuoja paslaugų į Lietuvos Respubliką perkeltiniems asmenims ir atvykstantiems pabėgėliams teikimą teritorinėse darbo biržose;
2.6. organizuoja ir koordinuoja socialinių įgūdžių ir kitų integravimosi į darbo rinką būtinų įgūdžių lavinimo priemones teritorinėse darbo biržose;
2.7. koordinuoja paslaugų teikimą teritorinėse darbo biržose grupės darbuotojų atleidimų atveju;
2.8. vertina organizuojamų priemonių efektyvumą ir teikia išvadas bei pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų tobulinimo;
2.9. užtikrina savalaikį ataskaitų, informacijų, apžvalgų parengimą ir jų pateikimą Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją;
2.10. rengia Darbo biržos dokumentų projektus, pranešimus ir pristatymus savo kompetencijos klausimais;
2.11. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.12. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.13. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su  teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų specialistais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.14. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55