Reikalavimai ir funkcijos 

 

PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą, įforminimą, jų valdymą, tvarkymą bei apskaitą, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo organizavimą viešojo administravimo įstaigose;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinti problemas;
1.4. gerai mokėti valstybinę kalbą, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
1.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1 atlieka Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų personalo sudėties analizę;
2.2. apskaito laisvas pareigybes Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.3. rengia ir teikia duomenis pagal įstaigų užklausas, teikia informaciją ir duomenis Lietuvos darbo biržos struktūriniams padaliniams;
2.4. dalyvauja rengiant Lietuvos darbo biržos personalo adaptacines programas;
2.5. dalyvauja įforminant priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, atostogų suteikimo ir tarnybinių komandiruočių dokumentus;
2.6. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
2.7. dalyvauja organizuojant personalo kvalifikacijos tobulinimo programų bei planų įgyvendinimą;
2.8. renka, kaupia, sistemina, sudaro duomenų bazes, analizuoja informaciją, susijusią su personalo mokymu, rengia informacijas, ataskaitas, pristatymus šiais klausimais;
2.9. rengia Lietuvos darbo biržos personalo mokymo ataskaitas, teisės aktų ir kitų oficialių dokumentų Lietuvos darbo biržos personalo kvalifikacijos kėlimo klausimais projektus, renginių programas ir sąmatas;
2.10. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemą;
2.11. organizuoja personalo sveikatos patikras;
2.12. organizuoja tradicinius šventinius renginius;
2.13. rengia šventinius Lietuvos darbo biržos direktoriaus sveikinimus, organizuoja jų išsiuntimą arba įteikimą, organizuoja personalo sveikinimus asmeninių arba darbo švenčių proga;
2.14. nustatyta tvarka įformina ir organizuoja Lietuvos darbo biržos personalo ženklelių įteikimą;
2.15. administruoja personalo pasiūlymų, atsiliepimų ir skundų dėžutę, analizuoja pasiūlymus, atsiliepimus ir skundus bei teikia pasiūlymus dėl problemų išsprendimo;
2.16. rengia paraiškas, technines specifikacijas ir kitus viešųjų pirkimų dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.17. vykdo paslaugų Skyriaus kompetencijos klausimais viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo stebėseną;
2.18. vykdo profesinės saviugdos teritorinėse darbo biržose stebėseną, analizuoja, rengia informacijas ir ataskaitas, bei teikia pasiūlymus dėl saviugdos temų ir organizavimo;
2.19. suveda duomenis apie personalą į Personalo valdymo informacinę sistemą;
2.20. rengia įsakymų projektus Personalo valdymo informacinėje sistemoje pagal nustatytus šablonus;
2.21. rengia raštus, teisės aktų projektus ir kitus oficialiuosius dokumentus personalo valdymo bei kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.22. rengia informaciją personalo valdymo klausimais;
2.23. dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.24. padeda sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą, vykdo pretendentų priėmimo į darbą arba valstybės tarnybą komisijų sekretoriaus funkcijas;
2.25. registruoja Skyriui priskirtuose dokumentų registruose personalo valdymo dokumentus;
2.26. suveda privalomus skelbti duomenis į Lietuvos darbo biržos interneto svetainę;
2.27. pildo Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų bei Lietuvos darbo biržos vadovų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.28. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Lietuvos darbo biržos personalo, teritorinių darbo biržų direktorių asmens bylas bei kitas dokumentų bylas, priskirtas dokumentacijos plane Skyriaus kompetencijai;
2.29. sudaro Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų personalo asmeninių ir darbo jubiliejų bei sukakčių sąrašus, teikia informaciją Skyriaus darbuotojams, organizuoja sveikinimų, padėkų parengimą ir įteikimą;
2.30. rengia užuojautas personalui ir kitiems asmenims dėl artimųjų mirties ar mirusiojo darbuotojo šeimai;
2.31. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.32. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos personalui ir teritorinėms darbo biržoms personalo valdymo klausimais;
2.33. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Veiklos vystymo  departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.

 << Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55