Reikalavimai ir funkcijos 

 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą magistro laipsnio išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, užimtumo politikos sritis;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook.

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir koordinuoja teritorinėse darbo biržose vykdomų darbo rinkos paslaugų darbdaviams įgyvendinimą;
2.2. organizuoja ir koordinuoja seminarų ir renginių, bendradarbiaujant su Valstybinio socialinio fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kitomis organizacijomis įgyvendinimą teritorinėse darbo biržose;
2.3. koordinuoja paslaugų teikimą teritorinėse darbo biržose grupės darbuotojų atleidimų atveju;
2.4. vysto ir koordinuoja tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų bendradarbiavimo plėtrą;
2.5. užtikrina savalaikį ataskaitų, informacijų, apžvalgų parengimą ir jų pateikimą Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją;
2.6. rengia Lietuvos darbo biržos dokumentų projektus, pranešimus ir pristatymus savo kompetencijos klausimais;
2.7. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.8. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.9. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su  teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų specialistais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.10. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.

 << Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55