Reikalavimai ir funkcijos 

 
METODOLOGIJOS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos statistikos praktikos kodeksą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinką ir valstybinių registrų tvarkymą, statistinių duomenų rinkimą bei tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, prognozuoti pokyčius;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Tools, MS Access, MS Outlook, ir Internet Explorer programomis, mokėti SQL 2008 server, Exchange 2008;
1.6. mokėti vieną iš oficialiai Europos Sąjungoje naudojamų kalbų ne žemesniu nei B2 lygiu.
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo darbo rinkos stebėseną, laikydamasis Europos statistikos praktikos kodekso principų, rengia ir skelbia suvestines statistines ataskaitas bei vykdo statistinių duomenų teisingumo kontrolę; 
2.2. analizuoja situaciją darbo rinkoje ir pokyčius joje, rengia informaciją lentelių bei grafikų pavidalu;
2.3. nuolat atnaujina statistinę informaciją Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje;
2.4. teikia informaciją pagal valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų užklausas;
2.5. teikia pasiūlymus dėl statistinių duomenų teisingumo užtikrinimo, statistinių ataskaitų ir rodiklių, informacines sistemos tobulinimo, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą;
2.6. koordinuoja darbo rinkos pokyčių prognozės teritorinėse darbo biržose rengimą ir rengia šalies darbo rinkos prognozes bei jas viešai skelbia;
2.7. organizuoja profesijų paklausumo darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybių lyginamojo vertinimo viešinimo priemonių („Įsidarbinimo galimybių barometrų“) parengimą ir jų sklaidą;
2.8. rengia ir atnaujina Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje interaktyvų Profesijų paklausumo žemėlapį, skirtą vizualiai perteikti įsidarbinimo galimybes pagal profesijas;
2.9. analizuoja geriausią Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtį darbo rinkos analizės, prognozės srityse ir teikia pasiūlymus dėl jos pritaikymo Lietuvos darbo biržoje;
2.10. rengia pranešimus, apžvalgas apie darbo rinkos bei pagal kompetenciją moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje galimus pokyčius;
2.11. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reguliuojančių darbo rinkos stebėsenos vykdymą, statistikos darbus, pakeitimų;
2.12. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje jo kompetencijos klausimais;
2.14. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.15. sudaro, tvarko, saugo ir nustatyta tvarka perduoda į Lietuvos darbo biržos archyvą priskirtas dokumentacijos plane bylas;
2.16. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.17. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Lietuvos darbo biržos veikos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55