Reikalavimai ir funkcijos 

 
TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų turto valdymą, materialaus ir nematerialaus turto apskaitą bei tvarkymą, darbo santykių reguliavimą, valstybės įstaigų administracinę ir ūkinę veiklą, viešuosius pirkimus, mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;
1.4. mokėti vykdyti pirminę materialinių vertybių apskaitą; rengti ir įforminti technines specifikacijas, pirkimo dokumentus, oficialius dokumentus;
1.5. mokėti nustatyti prekių, paslaugų ir darbų, būtinų užtikrinti dirbančiųjų veiklai, technines charakteristikas, kiekius, apimtis;
1.6. sugebėti rasti, kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir pritaikyti informaciją, sugebėti naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais;
1.7. sugebėti savarankiškai dirbti, planuoti savo veiklą;
1.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
1.9. mokėti dirbti personaliniu kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.10. mokėti bendrauti su žmonėmis laikantis tarnybinės etikos, būti pareigingam, atsakingam, sąžiningam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. sudaro tinkamas Lietuvos darbo biržos personalui darbo sąlygas, organizuoja ir aprūpina darbo vietas darbo reikmenimis, priemonėmis, ūkiniu inventoriumi ir atsargomis;
2.2. organizuoja ir vykdo prekių ir paslaugų tiekimą ir priežiūrą pagal sudarytas sutartis, atlieka patalpų valymo paslaugų priežiūrą, geriamo vandens tiekimą, aprūpinimą reprezentacinėmis ir kt. prekėmis bei paslaugomis;
2.3. planuoja, organizuoja ir užtikrina priskirto Lietuvos darbo biržos turto valdymą, priežiūrą, taupų ir racionalų jo naudojimą;
2.4. surenka paraiškas iš Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių apie reikalingas darbui priemones, atsargas ir paslaugas;
2.5. atlieka perkamų prekių, paslaugų, darbų rinkos analizę, nustato jų poreikį;
2.6. rengia paraiškas, planus, prognozes ir ataskaitas jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.7. rengia pirkimo paraiškų projektus, derina prekių ir paslaugų įsigijimo klausimus su Skyriaus vedėju;
2.8. teikia pasiūlymus viešųjų pirkimų planui sudaryti;
2.9. rengia technines specifikacijas, sąlygas ir kitus dokumentus viešiesiems prekių ir paslaugų pirkimams savo kompetencijai priskirtose srityse, ūkinių sutarčių projektus pagal patvirtintus pavyzdžius;
2.10. organizuoja duomenų surinkimą ir suvestinių techninių specifikacijų parengimą centralizuotiems pirkimams savo kompetencijos klausimais;
2.11. atlieka pagal savo kompetenciją ūkinių sutarčių vykdymo stebėseną, tikrina prekių ar suteiktų paslaugų kokybę ir priima jas, vizuoja pateiktas apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras, rengia pretenzijų tiekėjams dėl materialinių vertybių savybių neatitikimo nustatytiems reikalavimams projektus;
2.12. organizuoja inventoriaus naudojimą, priežiūrą ir remontą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus, kontroliuoja atliekamų paslaugų eigą;
2.13. organizuoja ir prižiūri švaros bei tvarkos palaikymą darbo biržos patalpose ir teritorijoje;
2.14. išduoda Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, vykdantiems tarnybinių lengvųjų automobilių vairuotojų funkcijas, kelionės lapus, priima juos, pasibaigus apskaitos laikotarpiui, patikrina kelionės lapų užpildymo kokybę, degalų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos finansų apskaitą tvarkančiam skyriui;
2.15. materialiai atsako už jam patikėto Lietuvos darbo biržos turto saugumą, tvarko neišduotą naudojimui turtą saugojimo patalpose;
2.16. tvarko ir užtikrina materialinių vertybių pirminę apskaitą, įsigijimą, tinkamą sandėliavimą, naudojimą bei apsaugą, išduoda iš sandėlių materialines vertybes, dalyvauja priimant, perduodant ir nurašant Lietuvos darbo biržos turtą, spausdina iš Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos inventorinius numerius Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų turto žymėjimui;
2.17. nustatyta tvarka laiku ir teisingai užpildo materialinių vertybių buhalterinės apskaitos dokumentus, rengia ir teikia prekines – pinigines bei kitas ataskaitas apie turto ir atsargų kitimą bei likučius, kas mėnesį atsiskaito finansų apskaitą tvarkančiam skyriui apie sunaudotas medžiagas ir kitas materialines vertybes;
2.18. užtikrina, kad visas Lietuvos darbo biržos turtas būtų apskaitytas pagal jų buvimo vietą ir tinkamai bei tiksliai identifikuojamas, turėtų inventorinius numerius, medžiagų, prekių likučiai atitiktų nurodytiems buhalterijos dokumentuose;
2.19. priima saugojimui turtą, tikrina, ar gautos ir priimamos į sandėlį prekės atitinka nustatytus techninius reikalavimus bei sąskaitoje faktūroje ar važtaraštyje nurodytus kiekius;
2.20. dalyvauja perkeliant naudojamą turtą iš vienos patalpos į kitą, fiksuoja šiuos faktus apskaitos dokumentuose ir Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos turto apskaitos posistemėje;
2.21. išduoda naudojimui turtą, rengia sunaudoto, netinkamo (negalimo) ar nereikalingo turto nurašymo dokumentus pagal sunaudojimo bei nurašymo normas, pildo turto pirminės buhalterinės apskaitos dokumentus, rengia ir pateikia nustatytus dokumentus atsiskaitymui su finansų apskaitą tvarkančiu skyriumi;
2.22. apskaito nenaudojamą turtą, kontroliuoja likučius,
2.23. dalyvauja metinėse ir kitose Lietuvos darbo biržos turto inventorizacijose, patikrose;
2.24. vykdo valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo, pardavimo aukcionuose arba sunaikinimo procedūras;
2.25. vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, parenkant prekių ir paslaugų tiekėjus;
2.26. dalyvauja organizuojant ir aptarnaujant renginius, delegacijų ir svečių priėmimą, organizuojant jų aptarnavimą ir organizacinį aprūpinimą, žymių ir nusipelniusių asmenų, darbuotojų asmeninių ir darbo švenčių progomis sveikinimą, rengia sąmatas visiems Lietuvos darbo biržoje organizuojamiems renginiams;
2.27. dalyvauja ruošiant ir ruošia patalpas pasitarimams ir kitiems renginiams pagal tarnybinio protokolo reikalavimus, vykdo pirkimus pagal renginių sąmatas;
2.28. aprūpina gėlėmis ar jų kompozicijomis darbo, asmeninių švenčių, mirties ir kitais atvejais;
2.29. paskirsto Lietuvos darbo biržos išleistus leidinius teritorinėms darbo biržoms ir organizuoja jų išsivežimą;
2.30. įriša, laminuoja dokumentus arba organizuoja jų įrišimą;
2.31. paruošia reprezentacines prekes įteikimui;
2.32. organizuoja antspaudų ir spaudų pagaminimą, apskaitą bei sunaikinimą;
2.33. planuoja savo veiklą, teikia duomenis skyriaus planų rengimui, rengia oficialių dokumentų Skyriaus kompetencijos klausimais projektus;
2.34. sudaro, tvarko, saugo ir nustatyta tvarka perduoda į Lietuvos darbo biržos archyvą priskirtas dokumentacijos plane bylas;
2.35. pagal kompetenciją rengia ataskaitas, informacijas ir analizes, oficialių dokumentų projektus Skyriaus vedėjui ir Veiklos valdymo departamento direktoriui;
2.36. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.37. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.38. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Veiklos valdymo departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo ir pavedimus , siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55