Kaip elgtis grupės darbuotojų atleidimo atveju? 

Esant grupės darbuotojų atleidimui siekiama švelninti darbuotojų atleidimo pasekmes, taikant užimtumo rėmimo priemones.

Grupės darbuotojų atleidimas - tai darbo sutarčių nutraukimai, kai per trisdešimt kalendorinių dienų dėl ekonominių ar technologinių priežasčių, darbovietės struktūrinių pertvarkymų ar dėl kitų priežasčių, nesusijusių su atskiru darbuotoju, numatoma atleisti iš darbo:

  • 10 ir daugiau darbuotojų įmonėse, kuriose dirba nuo 20 iki 99 darbuotojų,
  • ne mažiau kaip 10 proc. darbuotojų įmonėse, kuriose dirba nuo 100 iki 299 darbuotojų,
  • 30 ir daugiau darbuotojų įmonėse, kuriose dirba 300 ir daugiau darbuotojų.

Darbdavys apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą privalo raštu pranešti teritorinei darbo biržai ne vėliau kaip prieš įteikdamas įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą.

Teritorinė darbo birža, gavusi pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą:

  • įvertina atleidimo poveikį vietos darbo rinkai,
  • numato galimybes švelninti atleidimo pasekmes, taikant aktyvios darbo rinkos politikos priemones (profesinio mokymo, remiamo įdarbinimo, paramos darbo vietoms steigti ir kt.),
  • organizuoja su darbuotojais susitikimus, kuriuose jie informuojami apie padėtį darbo rinkoje, darbuotojų teises bei pareigas.

Bendrosios nuostatos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1301 straipsniu grupės darbuotojų atleidimais nelaikomi atvejai, kai darbuotojai atleidžiami iš darbo suėjus darbo sutarties (terminuotos, sezoninės, trumpalaikės) terminui.

Jeigu darbuotojas atleidžiamas iš darbo nepasibaigus įspėjimo terminui, jo atleidimo iš darbo data perkeliama iki to laiko, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas. (LR Darbo kodekso 130 str. 5 d.).

Darbo sutartis negali būti nutraukiama pažeidus pareigą pranešti teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą ar pareigą konsultuotis su darbuotojų atstovais.

Įmonės bankroto atveju, apie būsimą darbuotojų atleidimą administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praneša teritorinei darbo biržai, savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 19 str.).

Informacija apie partnerių veiksmus, esant grupės darbuotojų atleidimams plačiau pateikta skyriuje „Patarimai dėl grupės darbuotojų atleidimo“


Informacija atnaujinta: 2016.04.29 10:33