Teisės aktai 

 

Teisės aktų sritis: Darbo teisė, valstybės tarnyba, viešasis administravimas, asmens duomenų apsauga, viešieji pirkimai

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-06-20)1995.12.05Įstatymas Nr. I-1113 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)1996.06.11Įstatymas Nr. I-1374 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)1999.07.08Įstatymas Nr. VIII-1316 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)1991.05.21Įstatymas Nr. I-1336 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-01) 2000.01.11Įstatymas Nr. VIII-1524 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS2017.01.17Įstatymas Nr. XIII-198 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)2008.04.24Nutarimas Nr. 358 Dokumento tekstas
Lietuvos Respublikos darbo nuomos įstatymo koncepcija (aktuali redakcija nuo 2007-06-17)2007.06.06Nutarimas Nr. 569 Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2017.06.21Nutarimas Nr. 496 Dokumento tekstas
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-07-01)2003.04.18Nutarimas Nr. 480 Dokumento tekstas
Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2012-12-16)2002.06.17Nutarimas Nr. 909 Dokumento tekstas
Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013-08-28)2007.10.24Nutarimas Nr. 1114 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Pavyzdinė darbo sutarties forma2017.06.29SADM įsakymas Nr. A1-343 Dokumento tekstas
Įstaigų prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir ministro valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašas2017.08.09SADM įsakymas Nr. A1-407 Dokumento tekstas
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika2017.04.12SADM įsakymas Nr. A1-177 Dokumento tekstas
expand Kitų ministrų įsakymai 
Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-04)2013.05.21VRM įsakymas Nr. 1V-447 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kovos su korupcija 2015-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-26)2015.04.02LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-202 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-03-26.pdf    
Klientų aptarnavimo telefonu kokybės standartas2012.07.04LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-347 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai (galiojanti redakcija nuo 2014-08-13)2010.09.22LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-509 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas2013.06.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-321 Dokumento tekstas
Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės2013.05.15LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-242 Dokumento tekstas Pakeitimai
Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-18)2015.05.12LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-279 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1000 Dokumento tekstas
Dėl vidaus kontrolės Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užtikrinimo2014.12.12LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-760 Dokumento tekstas
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-01-06.pdf    
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl teritorinių darbo biržų reorganizavimo sąlygų ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (suvestinė redakcija nuo 2017-09-18)2017.05.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-279 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49