Teisės aktai 

 

Teisės aktų sritis: LDB ir TDB įgyvendinami ES, EGF ir kiti projektai

expand Nutarimai 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-31)2008.07.23Nutarimas Nr. 789 Dokumento tekstas
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2010-03-14)2009.08.19Nutarimas Nr. 848 Dokumento tekstas
Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (aktuali redakcija nuo 2016-05-13) 2014.02.26Nutarimas Nr. 204 Dokumento tekstas
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-05-01)2014.10.03Nutarimas Nr. 1090 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL Bendrojo programavimo dokumentą (EQUAL BPD), teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-10-17)2004.04.16SADM įsakymas Nr. A1-101 Dokumento tekstas
2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-esfa-v-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-07-15)2015.05.20SADM įsakymas Nr. A1-283 Dokumento tekstas
expand Kitų ministrų įsakymai 
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-06-01)2014.10.08FM įsakymas Nr. 1K-316 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ įgyvendinimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-05)2016.07.27LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-584 Dokumento tekstas
expand Reglamentai, rekomendacijos 
2004 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas(EB) Nr. 448/2004 iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1145/20032004.03.10Reglamentas Nr. 448/2004 Dokumento tekstas
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/19992006.07.05Reglamentas Nr. 1080/2006 Dokumento tekstas Pakeitimai
Komisijos reglamentas, nustatantis Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles2006.12.08Reglamentas Nr. 1828/2006 Dokumento tekstas Pakeitimai

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49