ES valstybinių užimtumo tarnybų tinklas: veikla ir nauji iššūkiai
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. sausio 31 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

ES valstybinių užimtumo tarnybų (VUT)  tinklas, kuriam taip pat priklauso Norvegija ir Islandija, pristatė metinę veiklos ataskaitą, kurioje išsamiai apžvelgiamas 2016 m. veiklos programos įgyvendinimas, tinklo įvykiai ir renginiai, tarnybų veiklos vertinimas, naujų darbo grupių (dėl Socialinio ramsčio politikos įgyvendinimo) suformavimas ir ateities gairės.

Viena svarbiausių tinklo naujienų – žinių centro įsteigimas. Nuo šiol tinklapyje esančioje žinių centro paskyroje galima susipažinti ir dalintis duomenimis apie valstybinių užimtumo tarnybų  veiklą, teikiamas paslaugas, priemones, gerųjų praktikų įgyvendinimą ir  analizes.

 Žinių centro duomenų bazę rasite:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1163&langId=en).

Ataskaitoje išskiriamos sritys, kuriose tinklas prisideda prie politikos iniciatyvų įgyvendinimo – tai  ilgalaikis nedarbas, Jaunimo garantijos, tinklo indėlis į Europos užimtumo komiteto vykdomą daugiašalę priežiūrą, Europos socialinis ramstis ir  sunkiai užpildomų darbo vietų analizė.

Nors darbo ieškančiųjų skaičius pastaraisiais metais mažėjo, pastebimas ekonomikos augimas ir didesnė darbo paklausa (laisvos darbo vietos), tačiau situacija darbo rinkoje sulaukė naujų iššūkių. Išaugęs pabėgėlių atvykstančių į ES šalis srautas – nuo 2015 m. į Europą atvyko apie 2 mln. prieglobsčio prašytojų – kelia naujų socialinių problemų Europoje. Į valstybines užimtumo tarnybas  kreipiasi skirtingas pabėgėlių skaičius, tačiau visose stengiamasi sukurti sąlygas ir mechanizmus jų spartesnei integracijai į darbo rinką – atliekamas jų įgūdžių vertinimas, kalbos mokymas, ryšių su potencialiais darbdaviais plėtojimas ir kt.

Tačiau ne tik atvykstantys migrantai, bet ir valstybių narių gyventojai dažnai stokoja kompetencijų ir  profesinių įgūdžių, o ilgas nedarbo laikotarpis mažina tokių asmenų įsidarbinimo galimybes. Todėl vadovaudamasi Europos Tarybos rekomendacija dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką, kurią įgyvendina Europos užimtumo komitetas, tinklo valdyba subūrė darbo grupę šiai sričiai koordinuoti.

2016 m. kovo mėn. Europos Komisija paskelbė konsultacijas dėl Europos socialinių teisių ramsčio, kurio pagrindinis tikslas – koncentruotis į įdarbinimo ir socialinius aspektus, kad Europos socialinis modelis atitiktų XXI a. iššūkius. Birželio mėnesį valdybos sprendimu sukurta darbo grupė, turinti suformuoti tinklo indėlį į šią sritį, apgalvoti, kaip pritaikyti dabartinę tinklo strategiją „Vizija 2020“ naujo socialinio ramsčio kontekste ir pateikti ją valdybai 2017 m. Buvo apsvarstytos ir pateiktos trumpojo ir ilgojo laikotarpio pasekmės skiriant dėmesį specifinėms politikos sritims, kurios yra esminės laisvoms darbo rinkoms ir gerovės sistemoms (įgūdžių lavinimas ir mokymasis visą gyvenimą, saugus profesinis perėjimas, aktyvi įdarbinimo pagalba, integruotos socialinės lengvatos ir paslaugos, nedarbo išmokos, minimalios pajamos ir ligos pašalpos).

Dar viena nauja iniciatyva, kuri, tikimasi, taps tradicinė – „Darbdavių dienos 2016“. Pirmą kartą jos vyko 2016 m. balandžio 4-15 dienomis visose ES šalyse bei Islandijoje ir Norvegijoje, kurių tikslas – skatinti darbdavių ir užimtumo tarnybų bendradarbiavimą.  „Darbdavių dienos 2016“ sulaukė didelės sėkmės –  šios iniciatyvos metu buvo susisiekta su 222 363 darbdaviais, surengta 1000 renginių ir pasiūlyta 30 000 laisvų darbo vietų.

Valstybinėms užimtumo tarnyboms modernizuoti skirtoje ataskaitos dalyje pristatytos svarbiausios tinklo veiklos šioje srityje – lyginamojo mokymosi analizė (LDB išorinio vertinimo ataskaita http://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Documents/LDB%20išorinio%20vertinimo%20galutinė%20ataskaita%202015-11-25.pdf ), iš jos rezultatų kylanti abipusio mokymosi programa, kur veiklos vykdomos atsižvelgiant į lyginamosios analizės rezultatus ir pritaikytos kiekvienai šaliai pagal jos poreikius bei gerajai patirčiai skleisti (patvirtinta tinklo abipusio mokymosi programa 2017 metams).

Toliau teikiama abipusė pagalba Bulgarijos, Graikijos ir Rumunijos VUT modernizuoti bei PARES iniciatyva, skirta skatinti bendradarbiavimą tarp viešųjų, privačių ir pelno nesiekiančių įdarbinimo agentūrų bei sritims, kur jos gali teikti papildomas nemokamas paslaugas, nustatyti (daugiau informacijos apie PARES: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=911).

Siekiant įvertinti tinklo tarnybų veiklos pajėgumus ir Jaunimo garantijų įgyvendinimą 2016 metais, kartu su kasmetine veiklos programa tinklas sudarė klausimyną jo narėms. Pagal pateiktus duomenis galima daryti šias išvadas: situacija darbo rinkoje gerėja – palyginti su 2012 m., vidutinė mėnesio naujų darbo vietų pasiūla 2014-2015 m išaugo iki 11 proc., o iš 30 tinklo šalių net 24 valstybėse 2014-2016 m. laikotarpiu sumažėjo darbo ieškančiųjų skaičius. Tačiau ilgalaikio nedarbo srityje situacija kinta lėčiau ir 10 šalių jų skaičius 2014-2016 m. laikotarpiu augo.

Nors situacija darbo rinkoje gerėja, tačiau tinklo valstybinių užimtumo tarnybų biudžetai auga. Pažymima, kad tai labiau susiję su didesniu investavimu į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nei išlaidomis darbuotojams.

Daugumoje valstybių narių pastebima nauja tendencija – nors nuolatinių darbuotojų skaičius beveik nekinta,  tarnybos vis dažniau samdo specialistus konsultantus darbui su specifinėmis bedarbių grupėmis  – jaunimu, ilgalaikiais bedarbiais ir vyresnio amžiaus bedarbiais. Nagrinėjamu laikotarpiu didžiausia grupė specialistų – konsultantų dirbo su darbdaviais. Konsultantų skaičius darbui su ilgalaikiais bedarbiais santykinai augo labiau nei, pavyzdžiui, darbui su jaunimu –   atitinkamai nuo 5 iki 9 tarnybų  2014-2015 metais ir nuo 12 iki 15 tarnybų 2014-2016 metų laikotarpiu). Pastebimas didesnis priemonių skaičius darbui su tikslinėmis grupėmis – nuo mokymų ir įdarbinimo iniciatyvų iki didesnio dėmesio mokymosi priemonėms.  

Augant labiausiai pažeidžiamų klientų skaičiui, kuriems reikia skirti daugiau individualios pagalbos, tinklo tarnyboms ateityje reikia taip pat prisitaikyti – tobulinti skaitmenines paslaugas tiems, kurie geba ir nori jomis naudotis. Tolesnis lyginamojo mokymosi analizės procesas, kurio antrajame  etape bus vertinamas pokytis nuo paskutinio vertinimo, reformų darbotvarkės įgyvendinimas dar labiau skatina valstybines užimtumo tarnybas efektyviau įgyvendinti savo tikslus, remtis gerosios praktikos pavyzdžiais.

Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų tinklas įsteigtas Tarybos ir Europos Parlamento sprendimu. Lietuvos darbo birža neformaliame tinkle dalyvavo nuo 2000 m., nuo 2004 m. – oficiali narė. Tinklą sudaro 28 ES narės, Norvegija, Islandija ir Europos Komisija.

(Oficialus tinklalapis: http://www.pesboard.eu/EN/pesboard/Home/home_node.html, taip pat : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1100&langId=en).

Pasikeitimai tinklo vadovybėje. Nuo 2016 m. rugsėjo 23 dienos Europos Sąjungos  VUT tinklo pirmininku dvejiems metams išrinktas Fons Leroy,Belgijos Flamandų regiono užimtumo tarnybos vadovas VDAB, kuris pakeitė šias pareigas nuo tinklo įkūrimo ėjusį Franką Weise, Vokietijos Federalinės įdarbinimo agentūros valdybos pirmininką. Valdyba taip pat paskyrė naują pirmininko pavaduotoją – Tuiją Oivo, Suomijos VUT vadovę.

Gruodžio mėnesį Bratislavoje vykusiame posėdyje valdyba patvirtino 2017 m. veiklos programą.

ES valstybinių užimtumo tarnybų tinklo, pristatytos metinės veiklos ataskaitos pagrindu bus rengiama ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonominiam ir socialiniam komitetui bei Regionų komitetui (iki 2017 birželio 18d.).

 

ES  (VUT) tinklo metinės ataskaitos (2015 m. liepa – 2016 m. gruodis) apžvalga išsamiau:

http://www.ldb.lt/en/Information/About/Documents/annual_reports/PES-Network-Annual-Report-2016.pdf

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

 

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas