Naujovės Užimtumo įstatyme – kas keisis nuo liepos 1 d.?
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. birželio 30 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

 

Kartu su naujuoju Darbo kodeksu nuo šių metų liepos 1-osios įsigalios ir naujasis Užimtumo įstatymas. Kokios teisinės naujovės laukia darbo ieškančių žmonių, registruotų teritorinėse darbo biržose? Naujasis įstatymas jiems gerokai palankesnis – dabar besimokantiems pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo arba pagal formaliojo profesinio mokymo programas savo lėšomis, bus suteikiamas bedarbio statusas. Darbdaviai turės galimybę organizuoti profesinį mokymą ir įdarbinimą pagal pameistrystės formą. Nauja priemonė parama judumui bus taikoma ir darbdaviui, įdarbinusiam teritorinės darbo biržos siunčiamą bedarbį, dėl kurio vežimo į darbo vietą ir atgal patiria išlaidas. Pirmą kartą Užimtumo įstatyme įtvirtinamos galimos užimtumo formos, o aktyvios darbo rinkos politikos priemonės galės būti taikomos kompleksiškai, derinant skirtingas priemones.

Naujajame įstatyme bedarbio statusą įgijusiems asmenims nustatyta nauja pareiga – tiek savarankiškai, tiek naudojantis teritorinės darbo biržos teikiamomis darbo rinkos paslaugomis ieškoti darbo.

Įtvirtinamas naujas „asmens, praradusio bedarbio statusą“ statusas ir asmenims, kuriems bedarbio statusas nutraukiamas už pažeidimus, registracija teritorinėje darbo biržoje nenutraukiama. Anksčiau asmenų, kuriems bedarbio statusas nutraukiamas už pažeidimus (be svarbių priežasčių atsisakė tinkamo siūlomo darbo, sudaryti individualų užimtumo veiklos planą ir kt.), registracija teritorinėje darbo biržoje buvo nutraukiama.

Taip pat papildyta Tinkamo darbo pasiūlymo sąvoka – nustatyta nauja sąlyga, kad kelionės išlaidos, apskaičiuojamos pagal atstumą nuo bedarbio gyvenamosios vietos iki darbo vietos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vieno kilometro įkainį, nesudaro daugiau kaip 15 procentų laisvos darbo vietos aprašyme nurodyto mėnesinio darbo užmokesčio.

Naujos paslaugos

Užimtumo įstatyme išsiplėtė teikiamų paslaugų spektras. Viena iš naujovių – įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugos bus teikiamos visiems teritorinėje darbo biržoje registruotiems darbo ieškantiems asmenims.  Dabar atsižvelgiant į jų įsidarbinimo galimybių vertinimo rezultatus, darbo ieškantys gyventojai bus priskiriami didelių, vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei.

Anksčiau individualūs užimtumo veiklos planai buvo sudaromi tik bedarbiams. Dabar tokie planai galės būti sudaromi ir kitiems teritorinėje darbo biržoje registruotiems darbo ieškantiems žmonėms.

Numatyta nauja konsultavimo paslauga – profesinės karjeros planavimas, skirta darbo ieškantiems asmenims suteikti karjeros valdymo kompetencijų.

Naujos papildomai remiamų asmenų grupės:

- asmenys, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

- nekvalifikuoti bedarbiai, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų nustatyta tvarka, taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų nustatyta tvarka.

Užimtumo didinimo programos gali būti rengiamos asmenims, kurie yra:

1) rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

2) nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

3) grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

4) piniginės socialinės paramos gavėjai;

5) priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

6) prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

7) grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;

8) turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

9) asmenys, patiriantys socialinę riziką;

10) vyresni kaip 40 metų.

Naujos priemonės užimtumui didinti

Viena svarbiausių naujojo įstatymo pasikeitimų –  aktyvios darbo rinkos politikos priemonės (profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimas, įdarbinimas subsidijuojant ir kt.) galės būti taikomos kompleksiškai, derinant skirtingas priemones – anksčiau tokios nuostatos nebuvo.

Numatyta, kad profesinio mokymo priemonė bus taikoma tik bedarbiams. Gera žinia darbo ieškantiems žmonėms, dalyvaujantiems profesinio mokymo priemonėje – teritorinei darbo biržai su profesiniu mokymu susijusių atlygintinų išlaidų dydis mažinamas proporcingai išdirbtam laikotarpiui. Iš asmenų, kurie pirmą kartą įgyja kompetenciją ir (ar) kvalifikaciją, ir kurie buvo siunčiami mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas dvišalės sutarties pagrindu, nereikalaujama grąžinti teritorinei darbo biržai jos patirtų su šiuo mokymu susijusių išlaidų.

Anksčiau be svarbių priežasčių nevykdantys įsipareigojimų, privalėjo grąžinti visas teritorinės darbo biržos patirtas išlaidas ir jokių išimčių dėl lėšų negrąžinimo nebuvo.

Nauja priemonė – savišvietos ir neformaliuoju suaugusiųjų švietimo būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas, skirtas pripažinti bedarbio savišvietos būdu įgytas kompetencijas.

Nauja priemonė – stažuotė, skirta asmens darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti, kuri organizuojama bedarbiams, kurie turi atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją, tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės nedirbo pagal šią turimą profesinę kvalifikaciją ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją.

Nauja priemonė – įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, kuri gali būti organizuojama darbdaviams, vykdantiems profesinį mokymą pagal pameistrystės formą, kurie pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbino teritorinės darbo biržos siųstus asmenis. Darbdavių rašytiniu prašymu kompensuojama 40 procentų darbo užmokesčio, nurodyto įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo sutartyje, dalies, neviršijančios 1 MMA dydžio, ir nuo šios darbo užmokesčio dalies apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis.

Nauja priemonė – parama judumui. Ši priemonė bus taikoma bedarbiui, kuris įsidarbino pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu, dalyvauja remiamojo įdarbinimo priemonėse (arba stažuotėje) arba dalyvauja jo individualiame užimtumo veiklos plane numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose.

Parama judumui bus taikoma ir darbdaviui, įdarbinusiam teritorinės darbo biržos siunčiamą bedarbį ir patiriančiam bedarbio, esant jo sutikimui, vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas.

Kelionės išlaidos bus kompensuojamos, kai darbo, stažuotės atlikimo, dalyvavimo konsultavimo grupėms užsiėmimuose vieta bus ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip bedarbio gyvenamoji vieta.

Iki liepos 1 d. bedarbių teritorinio judumo priemonė buvo taikoma bedarbiui, įsidarbinus darbo vietose, nutolusiose daugiau kaip 30 kilometrų nuo jų gyvenamosios vietos. Darbdaviui kelionės išlaidos nebuvo kompensuojamos.

Naujajame Užimtumo įstatyme nebelieka darbo rotacijos, viešųjų darbų, dvišalės darbo įgūdžių įgijimo sutarties, subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą mokėjimo, bedarbių teritorinio judumo.

 

Numatytos išimtys dalyvaujantiems aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse

Pakartotino dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse apribojimas 12 mėnesių nebus taikomas darbdaviams, kurie atleis asmenis dėl nepatenkinamo išbandymo rezultato, ir tais atvejais, kai darbo sutartis bus nutraukiama dėl to, kad nutraukiamas subsidijos mokėjimas, kai įdarbintas asmuo pradeda dirbti pagal kitą darbo sutartį arba kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu ar pradeda dirbti savarankiškai.

Nustatytas terminas, kiek laiko neišmokėjus darbo užmokesčio (ilgiau kaip 7 dienas), subsidijos mokėjimas nutraukiamas. Anksčiau subsidijos mokėjimas nutraukiamas darbdaviui neišmokėjus įdarbintam asmeniui priklausančio darbo užmokesčio darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

Naujovė – įdarbinimas subsidijuojant organizuojamas ir asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, ar asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga siekiant padėti įsidarbinti.

Taip pat užimtumo didinimo programos gali būti rengiamos ir asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, ar asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga, asmenims, patiriantiems socialinę riziką, bei vyresniems kaip 40 metų asmenims.

 

Atsakomybė už nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos pažeidimus

Naujajame Užimtumo įstatyme nustatomos atsakomybės už nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos pažeidimus nuostatos.

Nustatyta, kad ne tik Valstybinė darbo inspekcija, o visos institucijos, vykdančios nelegalaus darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos prevenciją (VDI, Finansinių nusikaltimų tyrimo taryba, policija), skiria baudas darbdaviams už nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos pažeidimus. Sumažinama našta darbdaviams dėl papildomo pranešimo VDI apie darbo sutarties sudarymą ir nutraukimą su trečiosios šalies piliečiu. Atsakomybė už nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos pažeidimus Užimtumo rėmimo įstatyme nereglamentuota.

 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nustatoma, kad sutartims, sudarytoms iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, taikomos Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 su visais pakeitimais ir papildymais bei šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos, galiojusios sutarčių sudarymo metu.

 

 

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 0799.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas